Opšti uslovi korišćenja usluge m:disk


Ovim Opštim uslovima korišćenja usluge m:disk (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se odnosi Preduzeća za telekomunikacije „m:tel“ d.o.o. (u daljem tekstu: m:tel) i korisnika u vezi sa korišćenjem usluge m:disk.

m:disk je usluga iznajmljivanja prostora korisnicima na infrastrukturi m:tel-a (u daljem tekstu: Usluga) radi smještaja dokumenata različitih formata, uključujući slike, muzičke i video zapise. Usluga će korisnicima će biti dostupna preko portala, kao i preko mobilne aplikacije. Usluga je namijenjena privatnim korisnicima (u daljem tekstu: Korisnik).

Aktiviranjem Usluge, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja Usluge, kao i da prihvata njihovu primjenu na odnos Korisnika i m:tel-a povodom korišćenja Usluge.

Prilikom korišćenja Usluge, Korisnik je u obavezi da istu ne koristi na način koji je suprotan pozitivnopravnim propisima, međunarodnom pravu, i/ili na način kojim se uznemiravaju drugi korisnici, neovlašćeno pristupa tuđim informacijama i resursima, uključujući, ali ne samo:

  • ponašanje kojim se ugrožavaju ili krše nečija lična prava;
  • ponašanje kojim se vrši povreda dobrih poslovnih običaja;
  • distribuciju virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

Prilikom korišćenja Usluge, Korisnik je u obavezi da poštuje pozitivnopravne propise i međunarodno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine, kao i da, u slučaju povrede navedenih obaveza, preuzme cjelokupnu odgovornost u vezi sa tim.

Korisnik preuzima cjelokupnu odgovornost u vezi sa sadržajem koji se, u okviru Usluge, smješta na infrastrukturi m:tel-a. m:tel ne preuzima odgovornost za sadržaj Korisnika koji se otprema, skladišti ili dijeli kroz Uslugu.

m:tel nije odgovoran za štetu koju nedozvoljenim ponašanjem Korisnik učini trećim licima.

Mogućnost pristupa sadržaju Korisnika smještenog na infrastrukturi m:tel-a utvrđuje isključivo Korisnik. m:tel nema pravo pristupa sadržaju, osim uz prethodnu saglasnost Korisnika.

Korisnik je upoznat da, u slučaju dijeljenja (share) sadržaja sa drugim korisnicima, drugi korisnici mogu da koriste, čuvaju, snimaju, reprodukuju, emituju, prenose i prikazuju sadržaj Korisnika bez bilo kakve obaveze prema Korisniku.

m:tel može Korisniku privremeno ili trajno onemogućiti pristup Usluzi, u bilo koje vrijeme u slučaju bilo kakve nedopuštene, prevarne ili zlonamjerne radnje ili zloupotrebe koja može nanijeti štetu Korisniku, m:tel-u  i/ili trećim licima.

m:tel Uslugu pruža u skladu sa cjenovnikom. m:tel zadržava pravo izmjene cjenovnika Usluge, uz blagovremeno obavještavanje korisnika u skladu sa važećim propisima. U slučaju neizmirenih potraživanja za Uslugu, Korisniku će prvo biti onemogućen smještaj novih dokumenata u prostor Korisnika na serveru, a 30 dana posle toga, ako potraživanja i dalje ne budu izmirena, prostor Korisnika će biti trajno obrisan.

Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na internet portalu m:tel-a.