Politika privatnosti i Opšti uslovi korišćenja usluge m:disk


Ovom Politikom privatnosti i Opštim uslovima korišćenja usluge m:disk (u daljem tekstu: Politika privatnosti) utvrđuju se odnosi prijeduzeća za telekomunikacije m:tel Crna Gora a.d. (u daljem tekstu: m:tel Crna Gora) i korisnika u vezi sa korišćenjem usluge m:disk i m:tel Crna Gora.

m:disk je usluga iznajmljivanja prostora korisnicima na infrastrukturi m:tel Crna Gora (u daljem tekstu: Usluga) radi smještaja dokumenata različitih formata, uključujući slike, muzičke i video zapise. Usluga će korisnicima biti dostupna prijeko portala, kao i prijeko mobilne aplikacije. Usluga je namjenjena privatnim korisnicima (u daljem tekstu : Korisnik).

Aktiviranjem Usluge, Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Opštim uslovima korišćenja Usluge, kao i da prihvata njihovu primjenu na odnos Korisnika i m:tel Crne Gore povodom korišćenja Usluge.

Prilikom korišćenja Usluge Korisnik je u obavezi da istu ne koristi na način koji je suprotan pozitivnopravnim propisima, međunarodnom pravu, i/ili na način kojim se uznemiravaju drugi korisnici, neovlašćeno pristupa tuđim informacijama i resursima, uključujući, ali ne samo:

  • ponašanje kojim se ugrožavaju ili krše nečija lična prava,
  • ponašanje kojim se vrši povreda dobrih poslovnih običaja,
  • distribuciju virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

Prilikom korišćenja Usluge Korisnik je u obavezi da poštuje pozitivnopravne propise i međunarodno pravo u poglijedu zaštite autorskih prava i drugih prava intelektualne svojine, kao i da, u slučaju povrijede navedenih obaveza, preuzme celokupnu odgovornost u vezi sa tim.

Korisnik preuzima celokupnu odgovornost u vezi sa sadržajem koji se, u okviru Usluge, smješta na infrastrukturi m:tel Crne Gore. m:tel Crna Gora ne preuzima odgovornost za sadržaj Korisnika koji se otprijema, skladišti ili dijeli kroz Uslugu.

m:tel Crna Gora nije odgovoran za štetu koju nedozvoljenim ponašanjem Korisnik učini trećim licima.

Mogućnost pristupa sadržaju Korisnika smještenog na infrastrukturi M:tel Crna Gora utvrđuje isključivo Korisnik. m:tel Crna Gora nema pravo pristupa sadržaju, osim uz prijethodnu saglasnost Korisnika.

Korisnik je upoznat da, u slučaju dijeljenja (share) sadržaja sa drugim korisnicima, drugi korisnici mogu da koriste, čuvaju, snimaju, reprodukuju, emituju, prenose i prikazuju sadržaj Korisnika bez bilo kakve obaveze prema Korisniku. 

M:tel Crna Gora može Korisniku privremeno ili trajno onemogućiti pristup Usluzi, u bilo koje vrijeme u slučaju bilo kakve nedopuštene, prevarne ili zlonamerne radnje ili zloupotrebe koja može naneti štetu Korisniku,  m:tel Crnoj Gori-u i/ili trećim licima.

m:tel Crna Gora Uslugu pruža u skladu sa cijenovnikom. M:tel Crna Gora zadržava pravo izmjene cijenovnika Usluge, uz blagovremeno obavještavanje korisnika u skladu sa važećim propisima. U slučaju neizmirenih potraživanja za Uslugu, Korisniku će prvo biti onemogućen smještaj novih dokumenta u prostor Korisnika na serveru, a 30 dana poslije toga ako potraživanja i dalje ne budu izmirena prostor Korisnika će biti trajno obrisan.

Politika privatnosti stupaju na snagu danom objavljivanja na internet portalu m:tel Crne Gore.